Upozornenia PPA

  • Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“)  kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA. https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5998

Aktualizované zoznamy k 5.6.2014

 

  • Oznámenie pre prijímateľov pomoci z PRV SR 2007-2013 k Novým formulárom monitorovacích správ projektov

PPA oznamuje, že na internetovej stránke v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2007-2013 / Monitorovacie správy boli uverejnené nové formuláre Monitorovacích správ projektov s účinnosťou používania od 02.06.2014 pre všetky opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.