Prístup Leader

Problematika rozvoja vidieka v programovacom období 2007 – 2013, a teda aj prístup LEADER sa stala súčasťou Nariadenia Rady (ES) 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EAFRD). Toto nariadenie stanovuje postup pri príprave národných strategických dokumentov, zriadení národných vidieckych sietí, popisuje jednotlivé rozvojové osi a monitorovacie mechanizmy, navrhuje rozdelenie finančných prostriedkov a vymedzuje prístup LEADER vrátane definície miestnych akčných skupín a miestnych rozvojových stratégií.
 
Nariadenie Rady (ES) 1698/2005 rozpracovali jednotlivé členské krajiny EÚ do svojich vlastných programovacích dokumentov, pričom Slovenská republika túto problematiku rozpracovala v Národnom strategickom pláne rozvoja vidieka SR, ktorým stanovila národné priority so zohľadnením strategických usmernení Spoločenstva, ciele rozvoja vidieka a príspevok z EAFRD či iných zdrojov. Národný strategický plán rozvoja vidieka SR spracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR v decembri 2006. Jeho programovým dokumentom je Návrh Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, ktorý bol oficiálne predložený do Európskej Komisie 27. apríla 2007. Program rozvoja vidieka 2007 – 2013 bol EK schválený 20. novembra 2007.Oprávneným žiadateľom v rámci prístupu Leader je miestna akčná skupina, ktorá musí mať formu občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov. Mesto Trenčianske Teplice iniciovalo vznik občianskeho združenia s názvom Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička, ktoré získalo štatút MAS a môže teda implementovať svoju stratégiu rozvoja územia prostredníctvom prístupu Leader.
 
Integrovaná stratégia rozvoja územia mikroregiónu Teplička stanovuje činnosti, na realizáciu ktorých budú môcť oprávnení žiadateľa získať nenávratný finančný príspevok. MAS mikroregiónu Teplička bude do roku 2013 vyhlasovať výzvy na predkladanie projektov, zriadi výberovú komisiu, ktorá na základe kritérií uvedených v stratégii odporučí projekty Pôdohospodárskej platobnej agentúre na schválenie. Následne Pôdohospodárska platobná agentúra uzavrie zmluvu s konečnými prijímateľmi úspešných projektov.