Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička bola založená ako občianske združenie ustanovujúcim valným zhromaždením dňa 9. novembra 2007 konaného v Trenčianskych Tepliciach. Zakladajúcimi členmi sú obce Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná Poruba a mesto Trenčianske Teplice. Občianske združenie bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 12. decembra 2007 pod číslom VVS/1-900/90-31129. MAS mikroregiónu Teplička združuje právnické a fyzické osoby a predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity, podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.

 
MAS mikroregiónu Teplička pôsobí v nasledovných oblastiach:
  • zavádzanie nových prístupov, inovácií a stimulov v rámci územia mikroregiónu v oblasti technologických a výrobných procesov a informačných a komunikačných technológií,
  • zvyšovanie kvality miestnych služieb so starostlivosťou o krajinu, ochranou prírodných a kultúrnych hodnôt a zavedenie jednotného systému propagácie mikroregiónu,
  • zvyšovanie konkurencie schopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva mikroregiónu,
  • zvyšovanie kvality života v rámci mikroregiónu,
  • zapájanie skupín do rozhodovacieho procesu ohľadom rozvoja mikroregiónu a vzdelávanie týchto skupín,
  • koordinácia rozvoja mikroregiónu v zmysle Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválenej Integrovanej stratégie rozvoja územia mikroregiónu Teplička.