Tlačová správa k Leaderfestu

11.06.2012 21:34

Tlačová správa

06.06.2012, Levoča, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín

 

Aktéri rozvoja vidieka zo Slovenska a ďalších krajín EÚ sa stretli v Levoči na LeaderFESTe 2012

 

Medzinárodné podujatie pod názvom LeaderFEST 2012 prilákalo do historického mesta Levoča počas posledných májových dní viac ako 250 zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších aktérov rozvoja vidieka z 10 krajín Európskej únie. Okrem tematických workshopov a spoločnej konferencie bol pre účastníkov podujatia i ostatných návštevníkov mesta pripravený bohatý kultúrny program so 455 účinkujúcimi a jarmok remeselných výrobkov i regionálnych produktov, ako aj fakultatívne výlety do územia Miestnej akčnej skupiny LEV.

 

V utorok 29. mája 2012 privítali organizátori LeaderFESTu prvých 170 návštevníkov, ktorí mali možnosť spoznať históriu mesta Levoča, jeho pamiatky a skvosty regiónu či ochutnať tradičné spišské špeciality počas uvítacieho večera.

Po slávnostnom otvorení LeaderFESTu v stredu 30. mája 2012 ožilo námestie v Levoči jarmokom, kde svoju ľudovú tvorivosť, remeselné výrobky i regionálne produkty prezentovali 47 remeselníci a výrobcovia z rôznych kútov Slovenska. Rovnako pestré regionálne zastúpenie mali aj folklórne súbory, hudobné skupiny a spevácke zbory, ktoré sa svojim celodenným kultúrnym programom postarali o dotvorenie celkovej atmosféry podujatia.

„Počas tohto dňa prebiehali v Mestskom divadle štyri tematické workshopy, kde sa o svoje skúsenosti a podnety k jednotlivým témam podelili prednášajúci zo Slovenska i zo zahraničia“ priblížila priebeh podujatia Ing. Andrea Hradiská, PhD., predsedkyňa Miestnej akčnej skupiny LEV a Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín.

Jeden z workshopov, ktoré prebiehali doobedu, bol zameraný na komunitne vedený miestny rozvoj ako nástroj predvstupovej politiky EÚ a jeho organizátorom bola Národná sieť MAS Českej republiky. Hlavnými témami prezentujúcich hostí zo zahraničia boli najmä skúsenosti so zavádzaním prístupu Leader v Srbsku a ďalších krajinách Západného Balkánu. Odzneli tu aj informácie o možnosti uplatnenia prístupu Leader kdekoľvek vo svete, pričom boli predstavené snahy o jeho zavedenie v Afrike.

Ďalší doobedňajší workshop, ktorého organizátorom bola Národná Sieť Slovenských MAS, sa venoval mládeži a miestnym obyvateľom ako aktívnym prvkom verejno - súkromného partnerstva. Okrem možností podpory mládežníckych aktivít, bolo predstavených aj niekoľko inšpirujúcich aktivít a projektov zameraných na zapojenie mladých ľudí do rozvoja obcí a regiónov. Popoludní prebiehali súbežne ďalšie dva workshopy organizované Národnou Sieťou Slovenských MAS. Hlavnou témou jedného z nich boli miestne a regionálne produkty a služby, kde bol okrem iného predstavený aj proces tvorby jednotného značenia regionálnych produktov, služieb i podujatí v rámci Slovenska a bohaté skúsenosti s regionálnym značením v ČR. Posledný zo série workshopov sa zaoberal tematikou vidieckeho cestovného ruchu a príkladmi inovatívnych projektov v uvedenej oblasti. Záver dňa patril spoločenskému večeru s kultúrnym programom.

Vo štvrtok 31. mája 2012 sa účastníci LeaderFESTu stretli na spoločnej konferencii, ktorá bola zameraná predovšetkým na budúcnosť prístupu Leader po roku 2013 a jej hlavným spoluorganizátorom bola Národná sieť rozvoja vidieka SR. Viackrát počas konferencie odzneli informácie o posilnení prístupu Leader v budúcom programovacom období, o vyššej podpore a o možnom financovaní miestneho rozvoja z viacerých fondov. Konkrétne predstavy o prístupe Leader v programovacom období 2014 - 2020 predstavili zástupcovia Národnej siete MAS ČR a niekoľko základných podnetov odznelo aj od zástupcov MAS zo Slovenska. Druhá polovica konferencie patrila vedeckému pohľadu na prínosy prístupu Leader a praktickému príkladu podpory rozvoja vidieka prostredníctvom prístupu Leader, ktorý je realizovaný a financovaný Nitrianskym samosprávnym krajom.

Bodkou za konferenciou i celým podujatím bola deklarácia, ktorá bola prijatá účastníkmi konferencie z 10 krajín EÚ - Slovenska, Česka, Poľska, Fínska, Španielska, Estónska, Lotyšska, Srbska, Veľkej Británie a Francúzska.

Po konferencii sa ešte niekoľkí účastníci LeaderFESTu vybrali na posledný výlet, aby spoznali čaro vidieka v okolí Levoče.

 

„Teší nás, že sa nám v spolupráci s ostatnými organizátormi LeaderFESTu podarilo zorganizovať úspešný 3. ročník stretnutia zástupcov miestnych akčných skupín a ďalších organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka, ktorým sme nadviazali na predošlé dva ročníky konané v Hradci nad Moravicí a v Štramberku v Čechách.“ zhodnotila Ing. Andrea Hradiská, PhD. a dodala, že po vzájomnej dohode hlavných organizátorov sa ďalší ročník podujatia bude konať opäť v Českej republike a v roku 2014 bude štafeta odovzdaná zástupcom MAS z Poľska.

 

Hlavnými organizátormi LeaderFESTu boli Miestna akčná skupina LEV, Mesto Levoča, Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín, Národná sieť miestnych akčných skupín ČR a Národná sieť rozvoja vidieka SR.

 

Ďalšie informácie nájdete aj tu: https://www.nssmas.sk/clanok.php?id=14

Video

Viac informácií o medzinárodnom podujatí LeaderFEST Vám poskytne:

Ing. Andrea Hradiská, predsedkyňa MAS LEV

0903 449 327

hradiska@maslev.sk

 

 

Miestna akčná skupina LEV je skupina aktívnych miestnych ľudí a subjektov, ktorá združuje zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru usilujúcich sa o dosiahnutie spoločných cieľov v prospech rozvoja územia, v ktorom žijú a pôsobia. V súčasnosti má 70 členov, pôsobí na území 31 obcí okresu Levoča a patrí medzi 29 miestnych akčných skupín na Slovensku, ktoré získali podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, z Osi 4 Leader.

 

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín je združenie miestnych akčných skupín, verejno - súkromných partnerstiev pracujúcich na princípoch prístupu Leader a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja. Jej poslaním je zastupovať záujmy svojich členov na národnej a medzinárodnej úrovni, zabezpečiť prenos poznatkov a skúseností pri rozvoji vidieka, spolupracovať a komunikovať s relevantnými subjektmi s cieľom zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho rozvoja. V súčasnosti má 15 členov.

Späť