Spoločný marketing leadrovských skupín - projekt národnej spolupráce

12.12.2012 11:08

Spoločný marketing Leadrovských skupín  mikroregiónov Teplička a Vršatec

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička a Miestna akčná skupina Vršatec sa spoločne uchádzali o získanie nenávratných finančných prostriedkov v rámci programu rozvoja vidieka 2007 – 2013. V októbri 2011 bola riadiacim orgánom schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu zameraného na vytvorenie spoločného marketingu oboch území, v celkovom objeme 39 240,- eur.

Aktivity projektu sme zamerali na  spoluprácu susediacich mikroregiónov – Teplička a Vršatec. Dané mikroregióny majú napriek svojej blízkosti odlišný charakter. Teplička je región s tradíciou kúpeľníctva. Vršatec ponúka rôznorodé atraktivity územia. Disponuje množstvom prevádzkovateľov, výrobcov miestnych špecialít a tradičných remeselníkov. Jedným z cieľov projektu bolo prepojiť oba mikroregióny v nadväznosti na podporu cestovného ruchu so zameraním na jednotlivé atraktivity oboch území.

Počas realizácie projektu sme zmapovali miestne produkty, špeciality, remeselné výrobky a iné zaujímavosti oboch území. Následne prebehlo ich spracovanie a úprava do tlačenej a digitálnej formy. Bola vytvorená webová prezentácia www.zteplickynavrsatec.sk , ktorá poskytuje množstvo informácií o možnostiach voľnočasového vyžitia, ponúka priestor pre propagáciu území z rôznych oblastí, a tým smeruje k podpore cestovného ruchu. Ďalším výstupom projektu je brožúra, ktorej obsahom sú informácie uvedené na už vyššie spomínanej webovej stránke v tlačenej forme. V súvislosti s realizovaným projektom sme spracovali propagačné video oboch území, ktoré zachytáva najvýznamnejšie prvky mikroregiónov. Najmä turisti ocenia mapu, kde sme sa zamerali predovšetkým na turistické trasy a zaujímavosti. Deti istotne poteší pexeso, v ktorom sme využili šikovnosť talentovaných žiakov našich škôl. Jednotlivé obrázky pexesa obsahujú kresby a maľby obľúbených produktov alebo zaujímavých miest. Všetky uvedené materiály sú voľne prístupné verejnosti, a to v informačných centrách, v jednotlivých obciach a tiež u niektorých poskytovateľoch služieb v rámci mikroregiónov.

Rozdielny charakter regiónov nám ponúkol priestor pre realizáciu projektu založeného na vzájomnej výhodnosti, v ktorom sa naskytá možnosť ponuky rozšírenia poskytovaných služieb cestovného ruchu pre návštevníkov oboch regiónov. Realizáciou projektu chceme prispieť k zvyšovaniu atraktivity oboch území pre návštevníkov, ale aj obyvateľov daných regiónov.

 

Späť