Rozšírenie MAS

17.03.2015 14:04

Začiatkom roka 2015 došlo ku schváleniu nového PRV 2014 – 2020. Ten okrem iného definuje aj nové pravidlá pre fungovanie a oprávnenosť Miestnych akčných skupín. Medzi základné kritériá patrí minimálny počet obcí stanovený na 7, minimálny počet obyvateľov 10 000, maximálna hustota obyvateľstva 150 obyv./km2 a členské obce musia byť katastrálne prepojené.  Vzhľadom na fakt, že MAS Teplička nespĺňa kritérium o počte obcí a hustota obyvateľstva kolíše na max. povolenej hranici, hrozilo riziko, že sa MAS nebude môcť uchádzať opätovne o získanie štatútu MAS, s čím je spojený aj prísun finančných prostriedkov do regiónu.

Jediným možným riešením problému bolo zabezpečiť rozšírenie MAS tak, aby boli splnené formálne kritéria, ale na druhej strane, aby nevznikal umelý celok, ktorý nebude mať žiadnu prirodzenú, kultúrnu, historickú a spoločenskú konzistenciu. Preto po rozsiahlych rokovaniach (ktoré inicioval a viedol za mikroregión Teplička PhDr. Štefan Škultéty) ako najprirodzenejšie riešenie vyplynulo spojenie už existujúcich mikroregiónov Teplička, Podhorie a Uhrovská Dolina. Takto by nové zoskupenie spĺňalo všetky potrebné kritériá (18 katastrálne prepojených obcí, cca 16 500 obyvateľov, cca 65 obyv./km2) a zostali by zachované identity jednotlivých mikroregiónov.

Ku samotnému zlúčeniu došlo dňa 13.03.2015 na Valnom zhromaždení MAS, kde boli prijatí a schválení noví členovia MAS, boli schválené upravené stanovy, zvolená Kontrolná komisia a nová Správna rada pod vedením predsedu správnej rady PhDr. Štefana Škultétyho a podpredsedníčky Ing. Zuzany Máčekovej. Vzhľadom na rozšírenia bol prijatý aj nový názov MAS Strážovské Vrchy, ktorý sa bude uvádzať aj s podtitulom „mikroregióny Teplička, Podhorie a Uhrovská Dolina“.

Všetky zmeny prijaté na Valnom zhromaždení MAS nadobudnú právoplatnosť ich schválením Zo strany Ministerstva vnútra SR a následne schválením zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Obce ktoré sú súčasnými členmi MAS Strážovské vrchy:

Mikroregión Teplička

-        Obec Trenčianska Teplá

-        Mesto Trenčianske Teplice

-        Obec Omšenie

-        Obec Dolná Poruba

Mikroregión Podhorie

-        Obec Krásna Ves

-        Obec Čierna Lehota

-        Obec Šípkov

-        Obec Slatina nad Bebravou

-        Obec Slatinka nad Bebravou

-        Obec Timoradza

-        Obec Trebichava

Mikroregión Uhrovská dolina

-        Obec Uhrovec

-        Obec Žitná Radošina

-        Obec Uhrovské Podhradie

-        Obec Kšinná

-        Obec Horné Naštice

-        Obec Miezgovce

-        Obec Omastiná

Späť