Produkt cestovného ruchu a destinačný manažment

23.09.2011 10:20

Miestna akčná skupina Mikroregiónu Teplička v spolupráci s regionálnym pracoviskom NSRV naplánovala a pripravila pre podnikateľov v oblasti cestovného ruchu seminár, ktorý sa uskutočnil 21. septembra 2011 v Dubnici nad Váhom. V prvej časti privítal účastníkov workshopu regionálny koordinátor pre Trenčiansky kraj a predstavenil Program rozvoja vidieka SR 2007-2013, Národnú sieť rozvoja vidieka SR, regionálne pracovisko NSRV pre Trenčiansky kraj, uskutočnené a pripravované aktivity regionálneho pracoviska do ďalšieho obdobia.
Ako vytvoriť komplexný produkt podniku cestovného ruchu a ako tento produkt čo najefektívnejšie propagovať bolo predmetom prvej prezentácie lektorky Ing. Zuzany Jóbovej. Téma ekonomického pohľadu na tvorbu a marketing komplexného produktu podniku cestovného ruchu účastníkom načrtla možnosti, ako tvoriť a propagovať komplexný produkt cestovného ruchu pri obmedzených finančných možnostiach. Lektorka zdôraznila, že je veľmi dôležité správne zadefinovanie cieľovej skupiny pri tvorbe komplexného produktu a prispôsobení ponuky. V druhej časti prezentácie sa účastníci dozvedeli nové informácie potrebe invencie a diferenciácie, o manažmente vzťahu so zákazníkmi a o nadlinkových a podlinkových formách komunikácie a ich konkrétnom využití
v podmienkach cestovného ruchu.
V nasledujúcej prezentácii „Základy destinačného marketingu – prečo konkurentom penziónu nie je susedný penzión, ale susedná spolupracujúca destinácia?“ lektorka Ing. Petra Tomášová objasnila účastníkom význam a dôležitosť spolupráce a aktívneho partnerstva v novodobom turizme vo vidieckych oblastiach. Zároveň vysvetlila dôležitosť „sieťovania“ jednotlivých služieb destinácie do komplexného produktu v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti destinácie a úspešnejšieho presadenia sa na trhu. V druhej časti sa konal workshop zameraný na návrh komplexných turistických produktov územia projektovými skupinami zostavenými z prítomných účastníkov na základe zadania z prípadových štúdií.
Samotná prezentácia výsledkov medzi účastníkmi bola prijatá veľmi pozitívne, pričom bola vhodne doplnená odborným komentárom. Následná diskusia súvisela s riešením konkrétnych otázok zúčastnených subjektov.
Workshopom sa vytvorili nové väzby subjektov a organizácií, ktoré pôsobia na rozvoj územia a účastníci získali množstvo nových a aktuálnych informácií, ktoré môžu využiť v svojej každodennej činnosti.

Autor: Andrej MiloSpäť