Naša účasť na 2. medzinárodnej konferencii NSRV SR

09.12.2010 08:28

V dňoch 1. a 2.12.2010 sa konala v Senci 2. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR pod názvom "Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader".

V programe konferencie zazneli informácie o stave implementácie PRV 2007 - 2013 v Slovenskej a Českej republike. Dozvedeli sme sa niečo viac o aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka SR. K slovu sa dostali aj pracovníci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí nás vo svojich prezentáciách usmernili pri implementácii Osi 4 LEADER PRV 2007 - 2013.

Za českú stranu odzneli príspevky, ktoré nám poskytli obraz o činnosti miestnych akčných skupín v Čechách. Mali sme možnosť bližšie sa oboznámiť s projektmi spolupráce a so skúsenosťami z ich prípravy. Po ukončení prezentácií sme plynule nadviazali na skúsenosti českých partnerov a prostredníctvom pracovných skupín sme sa bližšie oboznamovali s možnosťami vzájomnej spolupráce.

Na záver prvého konferenčného dňa nás čakala slávnostná večera, ktorá pokračovala neformálnym programom a spoločnými diskusiami medzi zúčastnenými.

Druhý deň konferencie bol venovaný najmä diskusii a riešeniu problémových otázok. Odznelo množstvo informácií a podnetov od všetkých zúčastnených strán, ktoré môžu pomôcť pri zlepšení implementácie PRV 2007 - 2013 prostredníctvom Osi 4 LEADER. Získané informácie, poznatky a postrehy sa bude snažiť využiť aj naša Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička vo svojej činnosti.

Ďakujeme organizátorom podujatia za vynikajúco pripravenú konferenciu, ktorej sa radi zúčastníme aj v budúcom roku.

Späť