Informačný seminár pre občianske združenia a podnikateľské subjekty nášho regiónu

26.03.2012 08:12

Mikroregión Teplička patrí medzi podporené územia pre implementáciu programu LEADER, ktorý je súčasťou opatrení v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 (PRV). Na našom území sa daný program realizuje už takmer tri roky, čo má za následok  prípravu viacerých projektov slúžiacich na podporu rozvoja cestovného ruchu a zlepšenie základných služieb pre našich obyvateľov. Implementačným subjektom v našom regióne je Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička v ktorej sú zoskupené subjekty súkromného, verejného aj občianskeho sektora.

Vzhľadom na potrebu zapájania rôznych subjektov do napĺňania Integrovanej stratégie rozvoja nášho regiónu vznikla iniciatíva zo strany MAS Teplička na realizáciu dvoch informačných seminárov. Tie sa konali  v mesiaci marec 2012 a boli určené predovšetkým zástupcom občianskych združení a podnikateľských subjektov pôsobiacich v mikroregióne a podieľajúcich sa na rozvoji cestovného ruch.

Semináre boli zamerané na zlepšenie manažmentu a riadenia v príprave a realizácii projektov v rámci PRV 2007 – 2013. Účastníci dostali základné informácie o možnostiach využitia programu LEADER, príprave, riadení a realizácií projektov, o povinných prílohách, projektovej dokumentácii a samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  Po informačnej a školiacej časti bol vytvorený priestor na výmenu skúseností samotných účastníkov a simuláciu prípravy reálneho projektu.

V závere seminára boli účastníci oboznámení s pripravovaným harmonogramom výziev, do ktorých sa môžu sami zapojiť s vlastnými nápadmi a iniciatívami, ktoré by mohli byť nápomocné pre rozvoj nášho regiónu.

Vzhľadom na prejavený záujem o semináre, nápady a podnety, ktoré zazneli počas školiacej a workshopovej fázy sa môžeme domnievať, že výstupom budú prínosné projekty a iniciatívy vychádzajúce z rôznych záujmových skupín nášho regiónu. Veď ako hovorí samotná filozofia programu LEADER (riadenie zdola na hor), je potrebné, aby sa o regionálnych možnostiach a potrebách hovorilo priamo v regióne, a aby podnety a navrhované riešenia prichádzali od ľudí, ktorí sú priamo zainteresovaní do diania a nie od úradníckych stolov.

Späť