Informačný seminár k vyhláseným výzvam

25.03.2011 09:45

 

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička Vás pozýva na

Informačný seminár

k výzve č. 04/2011/PRV/MAS30 – Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

k výzve č. 05/2011/PRV/MAS30 – Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam,

ktoré boli vyhlásené dňa 4.3.2011.

 

Informačný seminár sa bude konať

dňa 30.3.2011 o 13:00

v zasadačke Mestského úradu Trenčianske Teplice.

 

 

 

Seminár je určený predovšetkým oprávneným prijímateľom – predkladateľom projektu, a to:

 

-          Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade žiadateľov podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %.

 

-          Právnické a fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%. Žiadatelia musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním Žiadosť o NFP.

Späť