Pripravované výzvy

12.10.2010 09:52

Na obdobie november 2010 pripravuje MAS MT vyhlásenie nasledovných výziev:

  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí (OS 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013)

Podporované činnosti:

  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok a mostov,
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia chodníkov, cyklotrás, verejných priestranstiev.

Koneční prijímatelia:

Obce a ich zariadenia

 

  • Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Základné služby pre obyvateľstvo (OS 3 Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013)

Podporované činnosti:

  • rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón,
  • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia detských a športových ihrísk, tržníc, autobusových zastávok a pod.,
  • rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb (napr. obecný úrad, kultúrny dom) a objektov spoločenského významu (napr. amfiteátre) vrátane ich okolia (okrem stavieb a budov evidovaných na MK SR v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok a lokalít UNESCO) vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Koneční prijímatelia:

Obce a ich zariadenia 

Späť