Budovanie zručností členov a zástupcov MAS mikroregiónu Teplička

03.02.2012 14:38

Získavanie nových zručností je jedným z predpokladov rozvoja spoločnosti. Preto aj naša miestna akčná skupina nadobudla správne presvedčenie, že samotný mikroregión môžeme posunúť v jeho rozvoji predovšetkým investovaním do vzdelávacích a informačných aktivít. "Vzdelávanie a vzájomná výmena skúseností je vhodným prostriedkom pre pochopenie interakcie medzi jednotlivými aktérmi územia a napomôže využitiu dostupného územného kapitálu", vysvetlil PhDr. Štefan Škultéty, predseda správnej rady MAS MT.

Počas dvojdňového stretnutia (27. - 28.1.2012 v Čičmanoch) sa mohli účastníci bližšie oboznámiť s pojmom "regionálna značka" a jej zavádzanie v regióne. Predstavili sme si aj niekoľko príkladov dobrej praxe, predovšetkým z jej zavádzania v ČR. Na to, aby sme lepšie dokázali pochopiť kontext a jej význam, priestor sme venovali informáciam o kultúrnom dedičstve našich predkov a tiež historickému vývoju mikroregiónu. Aj vďaka tomu sme lepšie videli súvislosti vplyvu regionálnej značky na rozvoj regiónu, konkrétne na podporu poskytovateľov služieb, remeselníkov a producentov tradičných výrobcov. V tejto súvislosti sme sa dotkli aj základných marketingových nástrojov a ich uplatniteľnosti v praxi.

Účastníci mali možnosť dozvedieť sa opäť niečo viac o fungovaní programu Leader na Slovensku. V spoločnej diskusii sme hľadali odpovede na otázky súvisiace s ľahšou aplikovateľnosťou tohto programu do bežného života našich ľudí.

V nasledujúcom dni sme pokračovali v získavaní praktických zručností a skúseností. Pracovali sme vo workshopových skupinách, ktoré viedli skúsení lektori. Zaoberali sme sa možnosťami ako uviesť regionálnu značku do života aj v našom mikroregióne, taktiež ktoré výrobky alebo služby sú vhodné pre označenie "regionálna značka" a akým spôsobom viesť propagáciu regionálnej značky. Výsledky jednotlivých pracovných skupín sme následne odprezentovali a v plodnej diskusii sme hľadali priestor pre zreálnenie našich návrhov.

V závere stretnutia sme celkovo zhodnotili prínos školenia a taktiež jeho obsahovú stránku a využiteľnosť v praxi.

Späť