1. zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS MT

22.12.2010 14:11

Dňa 21.12.2010 sa o 10:00 v zasadačke Mestského úradu Trenčianske Teplice uskutočnilo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS mikroregiónu Teplička.

Stretnutia sa zúčastnili všetci členovia Monitorovacieho výboru MAS MT (Ing. Eduard Slotík, Mgr. Michaela Fedorová, Katarína Tobolková) a zamestnanci kancelárie MAS MT (Daniel Pavlačka, Ing. Katarína Holá).

 

Na úvod predstavil činnosť organizácie manažér MAS MT a oboznámil zúčastnených o krokoch, ktoré sa uskutočnili počas monitorovacieho obdobia (28.12.2009 – 21.12.2010).

Následne sa všetci oboznámili s obsahom predkladanej monitorovacej správy, ktorú pripravila kancelária MAS MT. V diskusnej časti sa objasnili niektoré pojmy a informácie, pozornosť sa venovala aj otázkam súvisiacim s budúcim monitorovacím obdobím a teda aj ďalšou činnosťou organizácie.

Posledným bodom programu bolo schválenie predloženej monitorovacej správy, čím sme toto monitorovacie obdobie úspešne uzavreli.

Späť