TREŽ - história električky, zaujímavosti z okolia

História cestovných lístkov
Prvé lístky na cestovanie vlakom boli zavedené v roku 1825 na trati Stockton – Derlington v Anglicku. Lístky mali formu pomerne veľkých ručne vypisovaných kariet na mäkkom papieri. V roku 1836 ich začali nahradzovať lepenkové lístky, z dôvodu nárastu intenzity osobnej dopravy.
Thomas Edmondson (prednosta stanice Milton) navrhol nový lístkový systém. Nátlačky na malý tuhý kartón (rozmery 53 x 30,5 x 0,8 mm) boli očíslované vzostupne od 0001 do 9999 pre každú reláciu, rozlišovali vozňovú triedu a typ lístka. K týmto lístkom Thomas Edmondson vyvinul aj pomôcky umožňujúce ich výrobu, číslovanie, uskladňovanie a datovanie.

Na Slovensku sa lepenkové cestovné lístky tlačili vo Vrútkach v tlačiarni, ktorá vznikla v roku 1944. Tlačenie týchto lístkov bolo ukončené v roku 2003. Dnes sa s nimi stretnete len výnimočne pri rôznych mimoriadnych jazdách. Okrem predtlačených lepenkových lístkov sa u ČSD používali tlačiarne umiestnené priamo vo výdajniach. Vytlačený lístkoch obsahoval cieľovú stanicu, prechody, smer cesty, vozňovú triedu a cenu, číslo kartičky a poradové číslo, pod ktorým bol cestovný lístok vydaný. Text lístku bol vytlačený, poradové číslo bolo do lístku vyrezané, aby nedošlo k podvodom. Najvyššia suma za lístok mohla dosiahnuť 999,95 Kčs.
Koncom 70-tych rokov minulého storočia ČSD pre samoobslužný predaj zaviedli jednoduché automaty pre priamy predaj cestovných lístkov typu FKA od firmy AEG. Jednotlačidlová obsluha umožnila nákup lístka systémom zvoliť – zaplatiť – vziať. Malá osobná pokladňa (MOP) vznikla koncom 90-tych rokov. Zariadenie bolo určené pre výdaj cestovných lístkov v železničných staniciach s max. výkonom do 3 tisíc kusov za mesiac, vydávané len zo stanice, v ktorej bola MOP umiestnená. Vývoj cestovných lístkov stále napreduje a rovnako aj zariadenia a spôsoby ich vydávania.

Geschichte von Fahrkarten
Erste Fahrkarten für die Eisenbahn wurden im Jahre 1825 auf der Strecke Stockton – Darlington in England eingeführt. Die Fahrkarten hatten die Form von relativ großen mit Hand ausgefüllten Karten auf weichem Papier.

Im Jahre 1836 wurden sie allmählich durch Fahrkarten aus Pappe ersetzt, da die Intensität der Personenbeförderung gestiegen war.
Thomas Edmondson (Stationsvorsteher in Milton) entwarf ein neues Fahrkartensystem. Der Bedruck auf einen kleinen festen Pappkarton (mit dem Format 53 x 30,5 x 0,8 mm) waren aufsteigend von 0001 bis 9999 für jede Relation nummeriert, sie unterschieden die Wagenklasse und die Fahrkartenart. Thomas Edmondson entwickelte zu diesen Fahrkarten auch Hilfsmittel, die ihre Herstellung, Nummerierung, Lagerung und Datierung ermöglichten.
In der Slowakei wurden Fahrkarten aus Pappe in Vrútky in einer Druckerei gedruckt, die im Jahre 1944 entstand. Das Drucken dieser Fahrkarten wurde im Jahre 2003 eingestellt. Heute sind sie nur ausnahmsweise bei verschiedensten außerordentlichen Fahrten anzutreffen.
Neben den vorgedruckten Fahrkarten aus Pappe wurden bei den Tschechoslowakischen Eisenbahnen (ČSD) auch Drucker eingesetzt, die sich direkt in Ausgabestellen befanden. Die ausgedruckte Fahrkarte enthielt die Bezeichnung des Zielbahnhofs, die Bahnhöfe unterwegs, die Fahrtrichtung, die Wagenklasse und den Preis, die Fahrkartennummer und die laufende Nummer, unter der die Fahrkarte ausgestellt wurde. Der Text der Fahrkarte wurde gedruckt, die laufende Nummer wurde in die Fahrkarte geschnitten, um Betrüge zu verhindern.

Der höchste Preis für eine Fahrkarte konnte 999,95 Kčs (Tschechoslowakische Kronen) betragen. Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts führte die Gesellschaft ČSD einfache Fahrkartenautomaten für den Direktverkauf von Fahrkarten der Art FKA von der Firma AEG als Selbstbedienungsverkauf. Die Bedienung mit einer Taste ermöglichte den Kauf einer Fahrkarte mit dem System: Anwählen – Bezahlen – Entnehmen.
Die kleine Personenkasse entstand am Ende der 90er Jahre. Die Anlage war für die Ausgabe von Fahrkarten in Bahnhöfen mit einer max. Leistung bis zu 3 Tausend Stück pro Monat, die nur aus dem Bahnhof ausgestellt wurden, in dem sich die kleine Personenkasse befand.
Die Entwicklung von Fahrkarten geht immer voran, sowie die Entwicklung von Anlagen und die Art ihrer Ausgabe.

 

 

HISTÓRIA ELEKTRICKEJ ŽELEZNICE NA TRATI TRENČIANSKE TEPLICE – TRENČIANSKA TEPLÁ

1886 – v časopise Vlasť a svet publikovaný prvý doložený návrh na stavbu železnice do kúpeľov

1907 – návrh železnie Ing. Edmunda Bleuera z Trenčína

1909 – dobudovanie a uvedenie do prevádzky (27.6.) úzkorozchodnej trate Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá, zabezpečovanej Uhorskými kráľovskými štátnymi železnicami

1918 – dráhu začali zabezpečovať Československé štátne dráhy

1926 – električka dostala konkurenciu v podobe autobusovej linky s nízkymi cenami

1936 – vrchol v počte párov vlakov za deň (23)

1942 – modernizácia meniarne, zvýšenie napätia zo 750 na 950 V

1952 – rozsiahla modernizácia vozového parku a výstavba nového depa v Trenčianskej Teplej

1960 – skrátenie trate v Trenčianskej Teplej a likvidácia manipulačnej koľaje

1971 – čiastočná rekonštrukcia trate

1980 – jediná výhybňa s názvom Kaňová sa prestala používať

1984 – zníženie napätia z 950 na 600 V

1989 – preloženie časti trate kvôli výstavbe nových panelových domov sídliska

1994 – zrušenie výhybne Kaňová

2000 – prerušenie dopravy (marec až september) kvôli generálnej oprave trate

2009 – oslavy storočnice Trenčianskej elektrickej železnice

2011 – pravidelná prevádzka trate pre nerentabilnosť definitívne zastavená

2012 – obnovená ako turistická a miestna atrakcia, príležitostná doprava po trati  

 

GESCHICHTE DER ELEKTRISCHEN EISENBAHN AUF DER STRECKE TRENČIANSKE TEPLICE – TRENČIANSKA TEPLÁ

1886 – Veröffentlichung des ersten dokumentierten Entwurfs für den Aufbau einer Eisenbahn in den Kurort In der Zeitschrift Vlasť a svet (Heimat und Welt)

1907 – Entwurf der Eisenbahn von Ing. Edmund Bleuer aus Trenčín

1909 – Fertigstellung und Inbetriebnahme (27.6.) der Schmalspurbahn Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá, betrieben durch die Ungarischen Königlichen Staatlichen Eisenbahnen

1918 – Betreiben der Strecke durch die Tschechoslowakischen Staatlichen Bahnen

1926 – Konkurrenz für die elektrische Eisenbahn in Form einer Buslinie mit niedrigen Preisen

1936 – Höhepunkt in der Anzahl von Zugpaaren pro Tag (23)

1942 – Modernisierung des Bahnunterwerks, Erhöhung der Spannung von 750 V auf 950 V

1952 – umfangsreiche Modernisierung des Wagenparks und Aufbau eines neuen Depots in Trenčianska Teplá

1960 – Verkürzung der Strecke in Trenčianska Teplá und Liquidation des Rangiergleises

1971 – teilweise Rekonstruktion der Strecke

1980 – Einstellung des Betriebs der einzigen Ausweichstelle unter der Bezeichnung Kaňová

1984 – Senkung der Spannung von 950 V auf 600 V

1989 – Verlegung eines Teiles der Strecke wegen des Aufbaus von Neubauwohnungen

1994 – Liquidation der Ausweichstelle Kaňová

2000 – Unterbrechung der Beförderung (März bis September) wegen der Generalüberholung der Strecke

2009 – Feierlichkeiten des 100. Jubiläums der örtlichen elektrischen Eisenbahn

2011 – endgültige Einstellung des regelmäßigen Betriebes der Strecke wegen Unrentabilität

2012 – Erneuerung als touristische und örtliche Attraktion, gelegentliche Beförderung auf der Strecke

 

Histrória mikroregiónu Teplička

Mikroregión Teplička sa nachádza v lone krásnych Strážovských vrchov a je tvorený Trenčianskou Teplou, Trenčianskymi Teplicami, Omšením a Dolnou Porubou.

V mikroregióne žije približne 11 000 obyvateľov. Jeho najväčšou obcou je Trenčianska Teplá, ktorá má viac ako 4 000 obyvateľov, najmenšou Dolná Poruba s počtom obyvateľov približne 800.

Názov sa viaže na potok Teplička, ktorý preteká územím mikroregiónu. Pozdĺž potoka sa tiahne Trenčianskoteplická kotlina. Teplička sa v Trenčíne vlieva do Váhu. V tomto spoločenstve ide však aj o prepojenú históriu obcí, kedy pôvodný chotár Trenčianskej Teplej siahal na juhovýchode až po Omšenie.

Obec Trenčianska Teplá

Z písomných prameňov je zachovaná prvá zmienka v roku 1355 o osade Teplá ležiacej na kráľovskej ceste od Trenčína po Žilinu, súčasne ležiacej v blízkosti termálnych prameňov, ktoré otepľovali vodu v pritekajúcom potoku – preto bol pomenovaný Teplička. Trenčianska Teplá od svojho vzniku patrila hradnému panstvu Trenčín. V minulosti prežívala všetky nebezpečenstvá, nakoľko ležala pri kráľovskej ceste. Keďže ležala pri kráľovskej ceste, v minulosti bola vystavená mnohým nebezpečenstvám.  Ako poddanská obec prežila boje kráľovských, bratríckych i tureckých vojsk. V 19. storočí bola vybudovaná Považská železnica. Jej zásluhou sa z Teplej stala dôležitá križovatka. 

Mesto Trenčianske Teplice

Z historického hľadiska je zrejmé, že teplé pramene na území mesta Trenčianske Teplice museli poznať už začiatkom nášho letopočtu lovecké národy Kvádi a Markomani, neskôr rímske légie, ktorých prítomnosť dokumentuje aj rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179 n.l. O Trenčianskych Tepliciach ako kúpeľoch sa prvý raz hovorí už v 13. storočí. Významným majiteľom kúpeľov bola rodina Ilésházyovcov, ktorá kúpele vlastnila 241 rokov.

Obec Omšenie

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1332, ale archeologické nálezy dokazujú obývanosť územia už v období 2000 rokov pred Kristom. V obci nájdeme pamiatkovo chránený objekt – kostol Narodenia Panny Márie, postavený v 1. polovici 13. storočia v románskom slohu. Väčší z dvoch zvonov bol odliaty v roku 1799 v Trnave. Baroková kaplnka stojaca mimo obce s drevenou sochou Panny Márie je z roku 1794. Vrchy Omšenská Baba a Žihľavník – Baske sú evidované ako prírodné rezervácie. Chránené územia v obci majú celkovú rozlohu 166,3 ha.

Dolná Poruba

Prvá písomná zmienka o Dolnej Porube je z roku 1355.  Dozvedáme sa z nej, že obec bola založená na klčovisku. Už predtým sa však spomína v roku 1321 výstavba kostola. Poddanská obec patrila do majetku viacerých zemepánskych rodov, naposledy bola súčasťou Košeckého panstva rodiny Illešházyovcov. V 18. storočí si vlastníctvo rozdelili Ján Illešházy a grófka Motešická.

 

Geschichte der Mikroregion Teplička

 

Die Mikroregion Teplička befindet sich inmitten des schönen Gebirges Strážovské vrchy und besteht aus den Gemeinden Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Omšenie und Dolná Poruba.

In der Mikroregion leben etwa 11.000 Einwohner. Die größte Gemeinde ist Trenčianska Teplá mit mehr als 4.000 Einwohnern, die kleinste ist Dolná Poruba mit etwa 800 Einwohnern.

Die Bezeichnung der Region ist mit dem Bach Teplička verbunden, der durch dieses Gebiet fließt. Entlang des Baches zieht sich der Talkessel Trenčianskoteplická kotlina. Der Bach Teplička mündet in Trenčín in den Fluss Waag. In dieser Gemeinschaft geht es jedoch auch um eine verbundene Geschichte von Gemeinden, denn das ursprüngliche Gebiet von Trenčianska Teplá reichte im Südosten bis zur Gemeinde Omšenie.

Gemeinde Trenčianska Teplá

Aus schriftlichen Quellen ist die erste Erwähnung aus dem Jahre 1355 über die Gemeinde Teplá erhalten, die sich am königlichen Weg von Trenčín nach Žilina lag und die sich zugleich in der Nähe von Thermalquellen befand, welche das Wasser in dem zufließenden Bach warm machten – deshalb wurde der Bach Teplička („Warmquelle“) genannt. Die Gemeinde Trenčianska Teplá gehörte seit ihrer Entstehung zur Burgherrschaft von Trenčín. In der Vergangenheit musste sie alle Gefahren erfahren, da sie am königlichen Weg lag. Als Untertanengemeinde erlebte sie die Kämpfe der königlichen, böhmischen und auch türkischen Truppen. Im 19. Jahrhundert wurde die regionale Eisenbahn (Považská železnica) aufgebaut. Dank dieser wurde aus der Gemeinde Teplá ein wichtiger Knotenpunkt.

Stadt Trenčianske Teplice

Aus der historischen Perspektive geht hervor, dass die warmen Quellen auf dem Gebiet der Stadt Trenčianske Teplice schon am Anfang unserer Zeitrechnung für die Jägervölker Quaden und Markomannen und später auch für die römischen Legionen bekannt sein mussten, deren Anwesenheit auch durch die römische Aufschrift auf dem Felsen unter der Burg in Trenčín aus dem Jahr 179 nach Christi dokumentiert wird. Die Stadt Trenčianske Teplice wird als Kurort zum ersten Mal schon im 13. Jahrhundert erwähnt. Ein wichtiger Eigentümer des Kurortes war die Familie Ilésházy, die den Kurort 241 Jahre besaß.

Gemeinde Omšenie

Die erste urkundliche Erwähnung über die Gemeinde stammt aus dem Jahre 1332, aber archäologische Funde belegen, dass dieses Gebiet schon 2000 Jahre vor Christi besiedelt wurde. In der Gemeinde befindet sich ein denkmalgeschütztes Gebäude – die Kirche der Geburt von Jungfrau Maria, die in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts im romanischen Stil erbaut wurde. Die größere der zwei Glocken wurde im Jahre 1799 in Trnava gegossen. Die Barockkapelle mit einer Holzstatue von Jungfrau Maria, die sich außerhalb der Gemeinde befindet, stammt aus dem Jahre 1794. Die Berge Omšenská Baba und Žihľavník – Baske sind als Naturschutzgebiete registriert. Schutzgebiete in der Gemeinde haben eine Gesamtfläche von 166,3 Hektar.

Dolná Poruba

Die erste urkundliche Erwähnung über Dolná Poruba stammt aus dem Jahre 1355. Daraus ist zu entnehmen, dass die Gemeinde auf einen Kahlschlag gegründet wurde. Schon davor wird jedoch der Aufbau einer Kirche im Jahre 1321 erwähnt. Diese Untertanengemeinde gehörte zum Besitz mehrerer Familien des Landadels, zuletzt war sie Teil der Košecký-Herrschaft der Familie Illesházy. Im 18. Jahrhundert wurde der Besitz unter Ján Illesházy und Gräfin Motešická geteilt.

 

LEPENKOVÉ CESTOVNÉ LÍSTKY

Thomas Edmondson sa výrazne zapísal do histórie tvorby cestovných lístkov. V roku 1836 navrhol nový lístkový systém.

Edmondsnove lístky mali na prelome 19. a 20. storočia charakter kartónov s dĺžkou 55-60 mm a šírkou 30 mm, na ktorých bola okrem čísla lístka uvedená východzia stanica, vozňová trieda a obvykle aj cena. Pre jednoduchšiu orientáciu boli jednotlivé lístky označené písmenami série, priečnymi, pozdĺžnymi a diagonálnymi pruhmi alebo inými ľahko rozpoznateľnými znakmi.

Jednotlivé triedy boli označené farebne: I. trieda – žltá, II. trieda – zelená, III. trieda – hnedá, IV. trieda – modrá; po zrušení IV. vozňovej triedy na konci 19. stor. zdedili modrú farbu robotnícke lístky.

Staničné cestovné lístky – uvedená bola len cieľová stanica. Farebné označenie zodpovedalo danej triede.

Smerové cestovné lístky – uvedené viaceré cieľové stanice. Farebné označenie zodpovedalo danej triede.

Cestovné lístky na rýchliky – v strede lístka po celej dĺžke mali červený prúžok. Farebné označenie zodpovedalo danej triede.

Rýchlikové príplatky – bielej farby s hrubými pruhmi z ľavého horného rohu k pravému dolnému rohu. Farba pruhov zodpovedala danej triede.

Robotnícke cestovné lístky – modrej farby. Vydávané boli týždenné jednosmerné (s bielym hrubým pruhom uprostred) alebo týždenné spiatočné.

Cestovné lístky združené – dvojfarebné, ľavá strana mala farbu vozňovej triedy z nástupnej stanice, pravá strana farbu vozňovej triedy zo stanice na ceste.

Cestovné lístky pre zvláštne vlaky – dvojfarebné, ľavá strana mala červenú farbu, pravá bielu. Typické pre príležitostné, rekreačné, športové vlaky a rekreačné vlaky do horských oblastí.

Miestenky – bielej farby. Ručne sa dopisovali: číslo vlaku, hodina odchodu, číslo vozňa a číslo miesta.

Medzinárodné cestovné lístky – rovnaké označovanie ako pri vnútroštátnych cestovných lístkoch. Mali naviac červený prúžok po celej dĺžke. Spiatočné lístky mali taktiež v strede hrubý biely pruh.

Zamestnanecké cestovné lístky – mali v hornej časti lepenky vytlačené okrídlené koleso. Odlišovali sa cenou, ktorá platila pre zamestnancov ČSD.

Tlačiarenský škriatok úradoval aj pri tlačení lepenkových cestovných lístkoch. Chýbali mäkčene, dĺžne, zámena písmen v názvoch staníc, ale aj chýbajúca nástupná stanica a pod. tieto sa stali predmetom peridromofilov – zberateľov.

V roku 2007 bol na Slovensku predaj lepenkových lístkov oficiálne ukončený. V súčasnosti sa s nimi môžete stretnúť u niektorých súkromných dopravcov a na jazdách organizovaných nadšencami železnice.

 

FAHRKARTEN AUS PAPPE

Thomas Edmondson hatte in der Geschichte der Herstellung von Fahrkarten eine große Bedeutung. Er entwarf im Jahre 1836 ein neues Fahrkartensystem.

Edmondsonsche Fahrkarten hatte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Form von Pappkartonen mit Länge von 55-60 mm und Breite von 30 mm, auf denen neben der Nummer der Fahrkarte auch der Ausgangsbahnhof, die Wagenklasse und normalerweise auch der Preis angeführt wurden. Für eine einfachere Orientierung waren einzelne Fahrkarten mit Buchstaben der Serie, mit senkrechten, waagerechten und diagonalen Streifen oder anderen, leicht erkennbaren Zeichen gekennzeichnet.

Einzelne Klassen wurden mit Farben gekennzeichnet: I. Klasse – gelb, II. Klasse – grün, III. Klasse – braun, IV. Klasse – blau; nach der Aufhebung der IV. Wagenklasse Ende des 19. Jahrhunderts wurde die blaue Klasse für Arbeiterfahrkarten verwendet.

Bahnhofsfahrkarten – Nur der Zielbahnhof wurde angeführt. Die farbliche Kennzeichnung entsprach der jeweiligen Klasse.

Richtungsfahrkarten – Angeführt wurden mehrere Zielbahnhöfe. Die farbliche Kennzeichnung entsprach der jeweiligen Klasse.

Schnellzug-Fahrkarten – Diese hatten in der Mitte der Fahrkarte in der gesamten Länge einen roten Streifen. Die farbliche Kennzeichnung entsprach der jeweiligen Klasse.

Schnellzugzuschläge – in weißer Farbe mit dicken Streifen von der oberen linken Ecke zur unteren rechten Ecke. Die Farbe der Streifen entsprach der jeweiligen Klasse.

Arbeiterfahrkarten – In blauer Farbe. Es wurden wöchentliche Hinfahrkarten (mit einem dicken weißen Streifen in der Mitte) oder wöchentliche Rückfahrkarten ausgestellt.

Sammelfahrkarten – Zweifarbig, die linke Seite hatte die Farbe der Wagenklasse aus dem Ausgangsbahnhof, die rechte Seite die Farbe der Wagenklasse aus dem Bahnhof unterwegs.

Fahrkarten für Sonderzüge – Zweifarbig, die linke Seite war rot, die rechte war weiß. Typisch für Gelegenheits-, Urlaubs-, Sportzüge und Urlaubszüge in Berggebiete.

Platzkarten – In weißer Farbe. Per Hand wurden die Nummer des Zuges, die Abfahrtszeit, die Wagennummer und die Platznummer eingetragen.

Internationale Fahrkarten – Dieselbe Kennzeichnung wie bei binnenstaatlichen Fahrkarten. Sie hatten zusätzlich einen roten Streifen in der gesamten Länge. Die Rückfahrkarten hatten auch in der Mitte einen dicken weißen Streifen.

Fahrkarten für Eisenbahner – Auf diesen war im oberen Teil der Pappe ein beflügeltes Rad gedruckt. Sie unterschieden sich im Preis, der für Beschäftigte der Tschechoslowakischen Eisenbahn galt.

Druckfehlerteufel wirkte auch beim Druck von Fahrkarten aus Pappe mit. Es fehlten diakritische Zeichen, Buchstaben in den Bezeichnungen von Bahnhöfen wurden verwechselt, aber manchmal fehlte auch der Ausgangsbahnhof usw. Diese Fahrkarten wurden dann das begehrte Objekt von Sammlern.

Im Jahre 2007 wurde der Verkauf von Fahrkarten aus Pappe in der Slowakei offiziell eingestellt. Gegenwärtig kann man sie bei einigen privaten Beförderern und bei Fahrten, die von begeisterten Eisenbahnfans organisiert werden, antreffen.

 

Ľudový odev mikroregiónu                  

„Čo vŕštek prejdeš, iný kroj nájdeš!“ Inak to nie je ani v našom mikroregióne. Z pohľadu prvkov a zdobenia bol kroj mikroregiónu Teplička rozdelený do dvoch oblastí: Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice a Omšenie, Dolná Poruba

V slovenských krojoch, výšivkách, tkaninách a čipkách je zachytená ľudová tvorba a tiež vplyvy juhu, západu a východu. Sám kroj vznikol z potreby chrániť telo, no zároveň ho aj krášliť.

Kroje Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Teplíc sa vyznačujú nadmernou ozdobnosťou a bohatou výšivkou. V Trenčianskych Tepliciach odložili ľudový odev približne začiatkom 20. storočia. Naproti tomu kroj z Trenčianskej Teplej sa stal synonymom výšivkárskeho umenia dedinských žien a je živý dodnes, svojimi pôsobivými motívmi na rukávcoch a zásterách (páv, kohút, vták) prestavuje jeden z najkrajších variantov slovenského ľudového odevu.

Kroje Dolnej Poruby a Omšenia boli viac prispôsobené geograficky, a preto mali prevažne prvky horského a pastierskeho odevu. 

Ženy nosili rubáše z bieleho plátna, vyšívanú zásteru s prieramkami, neskôr rukávce s výšivkou na pleci. Vydaté nosili čepiec a okolo hlavy obtočený pás bieleho plátna, tzv. rúbek. Vo výzdobe prevládali variácie žltej, oranžovej, červenej a modrej farby.

Klasický mužský odev pozostával z nohavíc a haleny. V zime bolo základným materiálom súkno, v lete doma tkané konopné plátno.

Medzi omšenským a dolnoporubských krojom sú len drobné lokálne rozdiely, na prvý pohľad neviditeľné. Po prvej svetovej vojne začal odev tejto oblasti preberať prvky neďalekej Trenčianskej Teplej.

 

Volkstracht der mikroregion

„Andere Dörfer, andere Trachten!“ So ist es auch in unserer Mikroregion. Was die Bestandteile und die Verzierung angeht, waren die Trachten der Mikroregion Teplička in zwei Gebiete gegliedert: Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice und dann Omšenie, Dolná Poruba.

In slowakischen Trachten, in den Stickereien, Stoffen und Spitzen fand die volkstümliche Kreativität ihren Niederschlag, aber auch Einflüsse aus dem Süden, dem Westen und dem Osten. Die eigentliche Tracht entstand, um den Körper zu schützen, jedoch auch, um ihn zugleich zu schmücken.

Die Trachten von Trenčianska Teplá und Trenčianske Teplice werden durch eine üppige Verzierung und eine reiche Stickerei gekennzeichnet. In Trenčianske Teplice wurde die Volkstracht ungefähr am Anfang des 20. Jahrhunderts abgelegt. Die Tracht aus Trenčianska Teplá wurde dagegen ein Sinnbild der Stickereikunst der ländlichen Frauen und lebt bis heute, und sie stellt mit ihren beeindruckenden Ärmeln und Schürzen (Pfau, Hahn, Vogel) eine der schönsten Varianten der slowakischen Volkstracht dar.

Die Trachten von Dolná Poruba und Omšenie waren mehr geographisch angepasst, und deshalb hatten sie vorwiegend Elemente der bergischen und Hirtenbekleidung.

Frauen trugen Unterleibchen aus weißem Leinen, eine gestickte Schürze mit Öffnungen zum Annähen von Ärmeln, später Ärmel mit Stickerei an der Schulter. Verheiratete Frauen trugen eine Kopfhaube und um den Kopf ein Band aus weißem Leinen, das sog. „rúbek“. In der Verzierung herrschten Variationen der gelben, orangen, roten und blauen Farben vor.

Die klassische Männerbekleidung bestand aus einer Hose und einem Hemd. Im Winter war das Tuch das Grundmaterial, im Sommer war es das zu Hause gewobene Hanfleinen.

Zwischen den Trachten aus Omšenie und Dolná Poruba gibt es nur geringe lokale Unterschiede, auf den ersten Blick unbemerkbar. Nach dem 1. Weltkrieg wurden in die Volkstracht dieses Gebietes Elemente aus dem nahen Trenčianská Teplá übernommen.

 

Osobnosti mikroregiónu Teplička

Ifigénia D´Harcourt

Dcéra Šimona Sinu zdedila kúpele v roku 1876.  S dôverou zverila ich vedenie vynikajúcemu balneológovi MUDr. Jánovi Heinrichovi, po ktorom je pomenovaný prameň pod vyhliadkou Jeleň. Svojim postavením dokázala zabezpečiť dostatočný prísun kapitálu, vďaka čomu dala postaviť hotely, vily, kúpeľný ústav, sanatórium pre chudobných úradníkov župy, letohrádky, a tak isto poskytla možnosť stavať i samotným obyvateľom. Na jednej parížskej výstave prvý raz uvidela návrh prepychového tureckého kúpeľa. Bol projektovaný v maurskom slohu, veľmi náročného na prevedenie, to však Ifigéniu neodradilo. Ihneď ho zakúpila a postarala sa o realizáciu stavby.  Dala vydláždiť chodníky, vybudovala vodovod a kanalizáciu, elektrifikáciu, elektrifikovanú železnicu atď. Avšak kvôli hazardným stávkam, ktorých sa zúčastňovala, bola nútená predať slovenské majetky, a tak sa v roku 1909 stali Trenčianske Teplice stali majetkom Maďarskej bankovej a obchodnej spoločnosti v Budapešti.

Daniel Krman ml.

barokový spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ, evanjelický kňaz a superintendent

 

Narodil sa 28. 08. 1663 v Omšení, zomrel 23. 09. 1740 v Bratislave. Študoval v Sobotišti, Ilave, Diviackej Novej Vsi, Trenčíne, neskôr na vyšších školách vo Vratislavi, Lipsku a Wittenbergu. Po ukončení štúdia pracoval ako rektor v Ilave a Mošovciach, pôsobil ako farár na Turej Lúke, Myjave, Žiline a v Bardejove a bol superintendentom v trenčianskej, oravskej, nitrianskej a bratislavskej stolici. Zapájal sa do náboženského, politického a občianskeho života ako evanjelik luterán a priaznivec protihabsburského odboja. Po dvojročnom súdnom procese (1729 – 1731) bol odsúdený na doživotie ako burič a bohorúhač, a hoci sa ho jeho známi a priatelia snažili dostať z väzenia na Bratislavskom hrade,  napokon vo väzení  zomrel. Krman patril k najplodnejším autorom barokovej literatúry. Svojou tvorbou sa snažil povzbudiť slovenských evanjelikov počas stavovského povstania Františka II. Rákocziho. Svoje diela písal latinsky a česky, pričom považoval češtinu za jazyk, ktorý by mal byť i slovenským spisovným jazykom. Písal príležitostné latinské básne, kázne, polemiky, memoárovú a cestopisnú literatúru. Jeho najvýznamnejšie dielo je latinsky písaný Cestopisný denník.

Andrej Bagar

herec, divadelný režisér, pedagóg a jeden zo zakladateľov slovenského moderného profesionálneho divadla

Narodil sa 29. 10. 1900 v Trenčianskych Tepliciach a zomrel 31. 07. 1966 v Bratislave. Je jedným zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadla, patril k prvým slovenským profesionálnym hercom. Po návrate z prvej svetovej vojny pracoval v Trenčianskych Tepliciach a stal sa členom tzv. Maršky − Propagačného činoherného súboru Slovenského národného divadla. V roku 1922 odišiel študovať do Prahy na konzervatórium. Od roku 1927 pôsobil ako herec a režisér SND v Bratislave. Účinkoval nielen v činohre, ale aj v opere a balete. V Martine režíroval prvú inscenáciu Slovenského komorného divadla (Filip II. od Emila Verhaerena) a vytvoril v nej titulnú rolu. Hra vyvolala nepriaznivú reakciu úradov a Bagar bol nútený z Martina odísť. V období povstania sa stal zakladateľom a vedúcim zájazdového Frontového divadla v Banskej Bystrici. Po roku 1945 bol štátnym intendantom slovenských divadiel a stal sa riaditeľom SND. Od roku 1950 pôsobil aj ako profesor herectva a rektor na VŠMU v Bratislave. Za život vytvoril okolo 370 divadelných a niekoľko filmových postáv. V roku 2009 bola po ňom pomenovaná základná škola v Trenčianskych Tepliciach – Základná škola Andreja Bagara.

Ján Šandora

výtvarník

Narodil sa dňa 12. 08. 1912 v Trenčianskej Teplej a zomrel 31. 05. 1997 v Trenčianskych Tepliciach. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštiansku v Trenčianskych Tepliciach. Študoval na umeleckej priemyslovke v Bratislave, ďalej pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a neskôr na Akadémii výtvarných umení vo Viedni. V tom čase už svoje diela vystavoval v Berlíne, Drážďanoch, v Mníchove i vo Viedni. V roku 1944 Šandora prvý raz vystavoval v Trenčíne. Po skončení vojny krátky čas pôsobil v Piešťanoch, no potom sa definitívne presťahoval do svojho rodiska. Od roku 1967 žil v Trenčianskych Tepliciach. V roku 1985 dostal titul čestného umelca. Počas aktívneho obdobia zorganizoval 45 samostatných výstav a zúčastnil sa mnohých kolektívnych. V jeho tvorbe nachádzame prevažne krajiny s charakteristickým rukopisom.

 

Persönlichkeiten der Mikroregion Teplička

Ifigénia D´Harcourt

Die Tochter von Šimon Sina erbte den Kurort im Jahre 1876. Sie vertraute ihre Leitung dem ausgezeichneten Balneologen MUDr. Ján Heinrich an, nach dem die Quelle unter der Aussicht Jeleň (Hirsch) benannt wird. Sie schaffte es durch ihre Position, einen ausreichenden Zufluss von Kapital zu gewährleisten, und ließ dank diesem Hotels, Villas, das Kurortinstitut, ein Sanatorium für arme Beamten des Komitats, Sommerschlösschen bauen, und sie gab die Möglichkeit zu bauen auch den eigentlichen Einwohnern. Auf einer Pariser Ausstellung sah sie zum ersten Mal den Entwurf einer luxuriösen türkischen Therme. Sie wurde im maurischen Stil projektiert, was sehr anspruchsvoll in der Ausführung war, dies brachte sie jedoch von ihrem Plan nicht ab. Sie kaufte es sofort und sorgte für die Durchführung des Bauwerkes. Sie ließ Fußwege pflastern, baute die Wasserleitung und die Kanalisation, die Elektrifizierung, die elektrifizierte Eisenbahn usw. Wegen Hasardspiel und Wetten, an denen sie teilnahm, wurde sie gezwungen, ihre slowakischen Güter zu verkaufen, und so wurde der Kurort Trenčianske Teplice im Jahre 1909 das Eigentum der Ungarischen Bank- und Handelsgesellschaft in Budapest.

 

Daniel Krman jr.

Schriftsteller des Barocks, Übersetzer, Verleger, evangelischer Geistlicher und Superintendent

Er wurde am 28.08.1663 in Omšenie geboren und starb am 23.09.1740 in Bratislava. Er studierte in Sobotište, Ilava, Diviacka Nová Ves, Trenčín, später an höheren Schulen in Breslau, Leipzig und Wittenberg. Nach dem Studium arbeitete er als Rektor in Ilava und Mošovce, wirkte als Pfarrer in Turá Lúka, Myjava, Žilina und in Bardejov und war Superintendent in den Komitaten Trenčín, Orava, Nitra und Bratislava. Er beteiligte sich am religiösen, politischen und bürgerlichen Leben als Lutheraner und Anhänger des antihabsburgischen Kampfes. Nach einem zweijährigen Gerichtsprozess (1729 – 1731) wurde er zur lebenslangen Haft als Rebell und Gotteslästerer verurteilt. Obwohl seine Bekannten und Freunde versuchten, ihn aus dem Gefängnis in der Burg in Bratislava zu befreien, verstarb er schließlich dort. Krman gehörte zu den fruchtbarsten Autoren der barocken Literatur. Er versuchte mit seinem Schaffen, die slowakischen Protestanten während des Aufstandes der Stände von Franz II. Rakoczy zu unterstützen. Er schrieb seine Werke lateinisch und tschechisch, wobei er Tschechisch für die Sprache hielt, die auch die slowakische Schriftsprache werden sollte. Er schrieb gelegentliche lateinische Gedichte, Predigten, Polemiken, Memoiren und Reisebücher. Sein wichtigstes Werk ist das lateinisch geschriebene Reisetagebuch.

Andrej Bagar

Schauspieler, Theaterregisseur, Pädagoge, einer der Gründer des modernen slowakischen professionellen Theaters

Er wurde am 29.10.1900 Trenčianske Teplice geboren und starb am 31.07.1966 in Bratislava. Er ist einer der Gründer des slowakischen professionellen Theaters, er gehört zu den ersten slowakischen professionellen Schauspielern. Nach der Rückkehr aus dem 1. Weltkrieg arbeitete er in Trenčianske Teplice und wurde Mitglied der Gruppe „Marška“ – eines Propagationsschauspielensembles des Slowakischen Nationaltheaters. Im Jahre 1922 studierte er in Prag am Konservatorium. Seit dem Jahre 1927 wirkte er als Schauspieler und Regisseur des Slowakischen Nationaltheaters in Bratislava. Er wirkte nicht nur im Schauspielbereich, sondern auch in der Oper und Ballett. In Martin war er der Regisseur der ersten Inszenierung des Slowakischen Kammertheaters (Filip II. von Emil Verhaeren) und stellte auch die Hauptrolle dar. Das Stück rief jedoch eine negative Reaktion der Behörden hervor, und Bagar wurde gezwungen, Martin zu verlassen. Während des Slowakischen Nationalaufstandes im 2. Weltkrieg wurde er Gründer und Leiter des Fronttheaters in Banská Bystrica. Nach dem Jahr 1945 war er staatlicher Intendant der slowakischen Theater und wurde Direktor des Slowakischen Nationaltheaters. Seit dem Jahre 1950 wirkte er auch als Professor für die Schauspielkunst und Rektor an der Hochschule für musische Künste in Bratislava. Während seines Lebens stellte er etwa 370 Schauspielrollen und auch einige Filmrollen dar. Im Jahre 2009 wurde nach ihm die Grundschule in Trenčianske Teplice – die Andrej-Bagar-Grundschule - benannt.

Ján Šandora

Bildender Künstler

Er wurde am 12.08.1912 in Trenčianska Teplá geboren und verstarb am 31.05.1997 in Trenčianske Teplice. Er besuchte die Volksschule in seinem Geburtsort, dann die Realschule in Trenčianske Teplice. Er studierte an der Künstlerischen Fachschule in Bratislava und setzte sein Studium an der Akademie für bildende Künste in Prag und später an der Akademie der bildenden Künste in Wien fort. In der Zeit stellte er seine Werke in Berlin, Dresden, München und auch in Wien aus. Im Jahre 1944 stellte Šandora zum ersten Mal in Trenčín aus. Nach dem Krieg wirkte er eine kurze Zeit in Piešťany, aber dann zog er endgültig in seinen Geburtsort. Im Jahre 1985 wurde ihm der Ehrentitel des Künstlers verliehen. Während seines aktiven Schaffens organisierte er 45 selbständige Ausstellungen und beteiligte sich an vielen Gruppenausstellungen. In seinem Schaffen sind vor allem Landschaften mit einer charakteristischen Handschrift vorzufinden.

 

Z histórie železničnej trate a dopravy v mikroregióne

S výstavbou železníc v 19. storočí a s približovaním železničnej siete k Trenčianskej Teplej sa zlepšovali aj možnosti cestovania. Prelomový bol rok 1883, kedy bola dokončená Považská železnica.

Trenčianska Teplá sa stala železničným uzlom. Trať z Istebníka cez Trenčiansku Teplú do Žiliny postavili za neuveriteľných desať mesiacov − od januára do októbra 1883.

O päť rokov neskôr, 4. októbra 1888, sa začala doprava aj na železničnej trati Trenčianska Teplá – Vlára – Uherský Brod, čím sa sprístupnila cesta aj na Moravu.

Hospodársky význam Považskej železnice, pripojenej v Žiline na Košicko – bohumínsku trať zvýšilo aj to, že súčasne sa postavila aj železničná trať Sereď – Galanta, a tak mala Trenčianska Teplá priame spojenie s Viedňou, s Budapešťou a na severe s celým územím župy.                                      

Zdroj:  Publikácia Trenčianska Teplá vydaná pri príležitosti 640. výročia obce

           Publikácia Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach

 

 

Aus der Geschichte der Eisenbahnstrecke und der Beförderung in der Mikroregion

Mit dem Aufbau von Eisenbahnen im 19. Jahrhundert und mit der Annäherung des Eisenbahnnetzes zu Trenčianska Teplá verbesserten sich auch die Möglichkeiten des Reisens. Das Jahr 1883 war ein Umbruchjahr, als die regionale Eisenbahn Považská železnica fertiggestellt wurde.

Trenčianska Teplá wurde zu einem Eisenbahnknotenpunkt. Die Strecke aus Istebník über Trenčianska Teplá nach Žilina wurde in unglaublichen zehn Monaten gebaut – von Januar bis Oktober 1883.

Fünf Jahre später, am 4. Oktober 1888, begann die Beförderung auch auf der Eisenbahnstrecke Trenčianska Teplá – Vlára – Uherský Brod, womit die Beförderung auch nach Mähren zugänglich gemacht wurde.

Die wirtschaftliche Bedeutung der regionalen Eisenbahn Považská železnica, die in Žilina an die Fernverkehr-Eisenbahnstrecke zwischen Košice und Bohumín angeschlossen war, erhöhte auch die Tatsache, dass gleichzeitig auch die Eisenbahnstrecke Sereď – Galanta gebaut wurde, und so hatte Trenčianska Teplá eine direkte Verbindung mit Wien, Budapest und im Norden mit dem gesamten Gebiet des Komitats.

Quelle:        Publikation Trenčianska Teplá, herausgegeben anlässlich des 640. Jahrestags der Gemeinde

                   Publikation Trenčianske Teplice auf alten Ansichtskarten

 

ZAUJÍMAVOSTI Z TEPLIČKY 

Mikroregión Teplička patrí k vyhľadávaným lokalitám. Malebné územie na úpätí Strážovských vrchov ponúka pestrú škálu kúpeľných možností a originálneho vidieckeho cestovného ruchu. Kúpeľné chodníky doplnené nadregionálnymi a medzinárodnými turistickými trasami. Cykloturistika, jazda na koňoch rybolov a poľovačka sú ďalšími možnosťami ako tráviť voľný čas.

V mikroregióne sa spája história kultúrnych pamiatok  s originálnymi chuťami typickými pre tento región.

Zelená žaba (Trenčianske Teplice)

Svetoznáme termálne kúpalisko je jedinečnou funkcionalistickou stavbou svojho druhu v strednej Európe z roku 1937. Je vytesané v skale na úbočí vrchu Grófovca. Jej autor, Bohuslav Fuchs, ju obohatil o mäkké oblé prvky. Objekt je vedený v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok na Slovensku. Samotný betónový bazén architekt umiestnil do vyvýšeného podstavca osadeného v lone kameňolomu. Bazén bol vo svojom čase jedným z prvých v Európe s nočným osvetlením. Návštevníci počas prevádzky pôvodného objektu, od roku 1937 do roku 2001, mohli využívať služby vinárne, kaviarne a reštaurácie na najvyššom poschodí. Výsuvné presklené steny reštaurácie umožňovali otvoriť celý interiér a poskytovali  výhľady do údolia Tepličky. V roku 2014 a 2015 prebehla plánovaná rekonštrukcia kúpaliska. Pôvodný objekt ustúpil dobovému trendu adaptácie pre účely moderného turistického ruchu.

Považský cukor (Trenčianska Teplá)

Výroba cukru má v tejto obci viac ako 110-ročnú tradíciu. V roku 1900 bol položený základný kameň vtedajšieho Považského cukrovaru. Prvá kampaň začala 1. októbra 1901. Postupne sa zvyšovala kapacita spracovanej repy, menili sa organizačné formy a v súčasnosti, vďaka rozsiahlym investíciám je najväčším cukrovarom na Slovensku. Do repnej kampane bola do roku 2004 zapojená aj železnica, dnes je preprava realizovaná kamiónovou dopravou. Rozmanitý sortiment ponúka pod novou značkou SweetFamily.

Zaujímavosťou je, že v minulosti získavali teplo spaľovaním uhlia, neskôr vykurovacích olejov. Dnes sa využíva zemný plyn, ku ktorému v budúcnosti má pribudnúť i biometán získaný z repného odpadu.

Pestovateľská pálenica (Dolná Poruba)

Zrekonštruované priestory bývalej požiarnej zbrojnice dnes slúžia na pálenie ovocných kvasov spojeného s výrobou liehovín. Dobrý chýr o službách pálenice sa rýchlo šíri z úst degustátorov kvalitnej dolnoporubskej pálenky, ktorá pohladí „na duši“ a v malých dávkach sa podáva ako  liek na dlhovekosť.

Žihlavník (Omšenie)

Výroba mliečnych výrobkov a spracovanie mlieka v mikroregióne má dlhú tradíciu. Chovom oviec sa zaoberá aj spoločnosť Žihlavník s.r.o. v Omšení. Na rozsiahlych lúkach môžeme stretnúť stádo oviec s pastierom. Súčasťou organizácie je aj Jazdecký klub Žihlavník, v ktorom sa venujú chovu koní. Klub poskytuje jazdecké hodiny aj svojim návštevníkom.

INTERESSANTES AUS TEPLIČKA

Die Mikroregion Teplička gehört zu häufig besuchten Orten. Das malerische Gebiet am Fuße des Gebirges Strážovské vrchy bietet eine bunte Palette von Prozeduren im Kurort und des originellen ländlichen Fremdenverkehrs. Die örtlichen Wanderwege, ergänzt durch überregionale und internationale touristische Strecken, Radtouren, Reiten, Angeln und Jagd sind weitere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in diesem Gebiet.

In der Mikroregion findet man die Geschichte von Kulturdenkmälern verbunden mit den einzigartigen kulinarischen Spezialitäten, die für diese Region typisch sind.

Zelená žaba (Grüner Frosch) in Trenčianske Teplice

Dieses weltbekannte Thermalfreibad ist ein einzigartiges funktionalistisches Bauwerk seiner Art in Mitteleuropa und wurde im 1937 fertiggestellt. Es wurde in einen Felsen am Hang des Berges Grófovec gehaut. Das Objekt wird im Zentralverzeichnis von Kulturdenkmälern in der Slowakei geführt. Der Architekt Bohuslav Fuchs brachte das eigentliche Betonschwimmbecken in einem erhöhten Fundament unter, der sich in einem Steinbruch befindet. Das Schwimmbecken war seiner Zeit eins der ersten in Europa mit einer Nachtbeleuchtung. Die verglasten Schiebewände des Restaurants ermöglichten es, den gesamten Innenraum zu öffnen, und boten dadurch eine Aussicht in das Tal des Baches Teplička. In den Jahren 2014 und 2015 verlief die geplante Rekonstruktion des Schwimmbades. Das ursprüngliche Objekt wurde dem zeitgemäßen Trend zum Zweck des modernen Fremdenverkehrs angepasst, der ursprüngliche Charakter des Bauwerkes wurde jedoch erhalten.

Zuckerherstellung in Trenčianska Teplá (Gesellschaft Považský cukor)

Die Zuckerherstellung hat in dieser Gemeinde eine mehr als 100-jährige Tradition. Im Jahre 1900 wurde der Grundstein der damaligen Zuckerfabrik (Považský cukrovar) gelegt. Die erste Zuckerkampagne begann am 1. Oktober 1901. Die Kapazität der verarbeiteten Zuckerrübe wurde allmählich gesteigert, Organisationsformen wurden angepasst und gegenwärtig ist sie dank umfangreichen Investitionen die größte Zuckerfabrik in der Slowakei. In die Rübenkampagne bis zum Jahre 2004 wurde auch die Eisenbahn einbezogen, heute wird die Beförderung durch LKWs organisiert. Die Zuckerfabrik bietet unterschiedliche Produkte unter der neuen Marke SweetFamily.

Interessant ist, dass die Wärme in der Vergangenheit durch Kohleverbrennung gewonnen wurde, später aus Heizöl. Heute wird das Erdgas genutzt, zu dem in Zukunft auch das Biomethan hinzukommen soll, das aus dem Rübenabfall gewonnen wird.

Brennerei in Dolná Poruba

Die rekonstruierten Räume der ehemaligen Feuerwehr dienen heute zum Brennen von Maische und zur Herstellung von Spirituosen. Der gute Ruf über die Dienstleistungen der Brennerei wird durch Kenner des vorzüglichen örtlichen Schnapses verbreitet, der die Seele „streichelt“ und in kleinen Mengen als Medizin für Langlebigkeit eingenommen wird.

Žihlavník in Omšenie

Die Herstellung von Milchprodukten und die Milchverarbeitung haben in der Mikroregion eine lange Tradition. Auch die Gesellschaft Žihlavník s.r.o. in Omšenie beschäftigt sich mit Schafzucht. Auf großen Wiesenflächen können wir eine Schafsherde mit dem Hirten antreffen. Bestandteil der Organisation ist auch der Reitklub Žihlavník, in dem die Pferdezucht betrieben und die Vorbereitung auf Pferderennen vorgenommen werden. Den Besuchern werden auch Reitstunden angeboten.

 

ZVYKY A TRADÍCIE Z TEPLIČKY

Traja králi – 6. január

V období okolo sviatku Troch kráľov chodia po domoch malí koledníci, ktorí zvestujú príchod novonarodeného Ježiška. Zároveň v rovnakom období chodí aj kňaz, ktorý každú navštívenú domácnosť vysvätí a označí ju kriedou napísaním písmen G + M + B, čo sú začiatočnými písmenami mien troch kráľov.

Fašiangy

V minulosti sa fašiangy slávili v nedeľu, v pondelok a v utorok pred Popolcovou stredou. Skupinky chlapcov prechádzali dedinou, viedli priviazaného preoblečeného medveďa a spievali pieseň Fašiangy, Turíce. Po príchode do domu vytancovali gazdinú i všetky dievky.

V rukách niesli ražne, na ktoré im domáci nastokávali kusy slaniny, niekedy ich odmenili aj peniazmi. V bohatších domoch sa medveď odviazal, ušiel do komory a pokradol všetky vajíčka. Vo fašiangový utorok sa z podarovaných peňazí konala veľká veselica.

Veľkonočné obdobie

Na Kvetnú nedeľu chodievali v minulosti dievčatá rôzneho veku dedinou s vykvitnutou drieňovou chvojkou zdobenou stuhami. Oblečené vo sviatočných krojoch spievali: „Buďte vy babičky veselé, už vám to letečko nesieme.“

Za odmenu dostávali maľované i čisté vajíčka, ovocie i šestáky. Staršie dievčatá mávali pre svojho milého prichystané kraslice. Zdobili ich najčastejšie voskovaním, pričom sa využíval včelí vosk a odvary z kapusty, cibuľových koží a ďateliny. Až neskôr sa začali zdobiť leptaním. Touto technikou sa po celom území Slovenska preslávila rodáčka z Dolnej Poruby, Anna Orságová, ktorá leptala veľké kvety a geometrické tvary.

Pred Zeleným štvrtkom sa zaväzujú zvony, odvtedy sa používajú v kostole len drevené rapkáče. V minulosti sa na Zelený štvrtok ľudia umývali skoro ráno v potoku, aby sa očistili od svetských neduhov (alkohol).

Vo veľkonočný pondelok bola tradičným zvykom oblievačka, ktorá mala  pôvodne očistný význam. Voda mala vraj v tomto čase liečivé účinky. Šibanie sviežim prútom malo preniesť sviežosť aj na človeka a ich splietaním sa táto sila ešte znásobila. Mládenci dostávali za vyšibanie farebné stuhy na korbáč, za oblievačku maľované vajíčka, koláče a ovocie.

MAS Mikroregiónu Teplička Zvyky a tradície z Tepličky

Stavanie májov – 30. apríl

Bolo rozšírené na celom Slovensku, často sprevádzané muzikou, tancom, spevom a pitím. Zvyčajne v predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky máje, ktoré tam stáli celý mesiac.

Mládenec za pomoci svojich kamarátov postavil pred dom svojej milej máj - zdobený vrchol ihličnatého stromu pripevnený k očistenému kmeňu. Neprajníci mládencovej lásky mohli máj ukradnúť alebo odrezať.

Kosenie a žatva

V júli a auguste chodievali mládenci kosiť lúky. Na poliach ostávali i cez noc. Po troch dňoch za nimi chodievali i dievčence, aby pokosenú trávu pohrabali do tzv. okržlí. Na určených lúkach sa postavili košiare a kolibky. Do košiarov sa z úbočí pozháňal dobytok (ovce, kravy, kozy). Tu sa dojilo a mútilo. Tvaroh, maslo a iné mliečne produkty sa vyrábali doma a spoločne so zemiakmi a zeleninou nosili na trh do Trenčianskych Teplíc.

Koncom leta bola žatva. Zúčastňovali sa jej mládenci i dievčatá, zľahčujúci si prácu spevom. Spievali sa ťahavé piesne, tzv. trávnice.

Gazdiná napiekla pre celú čeľaď ulievance na kapustnom liste, ktoré sádzala do pece a rozdávala. Recept na toto tradičné, výbornou chuťou preslávené jedlo sa však nezachoval. Poslednou fázou letných prác s obilím bolo mlátenie.

Mládenci mlátili cepami alebo strojom na ručný pohon, pričom tzv. rajtáry čistili obilie od nečistôt (plevy).

Hody

Patria medzi významné udalosti v živote obyvateľov každej obce. Je to príležitosť, kedy sa zíde celá rodina pri jednom stole. Začína sa slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole. Obyvatelia sú oblečení v slávnostných šatách a mladí krojovaní nesú ako obetné dary z hodového stola.

Vianočné obdobie

Lucia – 13. december: Chlapci a dievčatá zahalení do bielych plachiet chodili po domoch, husacími brkami ometali prach z múrov a kútov a odriekali zaklínadlá. V období od Lucie do Božieho narodenia sa predpovedalo počasie na nasledujúci rok.

Štedrý deň: Počas dňa sa udržiaval celodenný pôst. Popoludní sa zdobil vianočný stromček orechmi, ovocím a doma vyrábanými slamenými figúrkami. Pred Štedrou večerou sa nakŕmil dobytok chlebom, oblátkami, medom a ďatelinou. Pred samotnou večerou sa ešte jabĺčko a oblátka s medom delili medzi jednotlivých členov rodiny, čo symbolizovalo súdržnosť rodiny. O polnoci sa všetci veriaci zišli na sv. omši, ktorej sa hovorilo „Utiereň“.

Mnohé zo zvykov sa v regióne zachovávajú len vďaka folklórnym súborom a zoskupeniam, ktoré podrobne naštudovali priebeh jednotlivých tradičných zvyklostí a stvárnili ich v pásmach.

SITTEN UND BRÄUCHE AUS Z TEPLIČKA

Dreikönigsfest – 6. Januar

In der Zeit um das Dreikönigsfest gehen kleine Kinder im Dorf herum und bringen die Botschaft über die Geburt Jesu Christi. In der gleichen Zeit geht auch der Priest durch das Dorf und weiht jeden besuchten Haushalt und kennzeichnet ihn mit Kreide mit den Buchstaben G + M + B, was die Anfangsbuchstaben der Namen von den drei Königen sind.

Fasching

In der Vergangenheit wurde Fasching am Sonntag, am Montag und am Dienstag vor dem Aschermittwoch gefeiert. Gruppen von Jungen gingen durch das Dorf, sie führten einen angebundenen verkleideten Bären und sangen das traditionelle Volkslied „Fašiangy, Turíce“. Nach Ankunft in einem Haus tanzten sie mit allen Frauen im Haus.

In den Händen trugen sie Spieße, auf die die Besuchten Speck aufspießten, manchmal haben sie sie auch mit Geld belohnt. In reicheren Häusern band sich der Bär los, floh in die Speisekammer und stahl alle Eier. Am Faschingsdienstag wurde aus dem geschenkten Geld ein großes Fest veranstaltet.

Ostern

Am Palmsonntag gingen in Vergangenheit Mädchen im verschiedenen Alter durch das Dorf mit einem aufgeblühten Zweig von einer Kornelkirsche, der mit Bändern verziert war. Sie waren in Festtrachten gekleidet und sangen in einem Volkslied, dass Frauen froh sein sollten, da sie ihnen den Sommer bringen würden.

Als Belohnung bekamen sie bemalte und auch unbemalte Eier, Obst und Kleingeld. Ältere Mädchen bereiteten für ihre Burschen geschmückte Eier vor. Sie verzierten sie meistens mit Wachs, wobei sie das Bienenwachs und eine Brühe aus Kraut, Zwiebelhäuten und Klee verwendeten. Erst später wurden die Eier durch Beizen verziert. Mit dieser Technik wurde Anna Orságová, gebürtig aus Dolná Poruba, in der ganzen Slowakei berühmt, die große Blumen und geometrische Formen beizte.

Vor dem Gründonnerstag werden die Glocken gebunden, und seit dem Moment werden in der Kirche nur Holzratschen verwendet. In der Vergangenheit wuschen sind Menschen früh morgens am Gründonnerstag im Bach, um sich von den weltlichen Unsitten (Alkohol) zu reinigen.

Am Ostermontag war das Begießen von Mädchen ein traditioneller Brauch mit ursprünglich reinigender Bedeutung. Das Wasser soll zu der Zeit heilende Wirkung haben. Das sanfte Schlagen mit frisch abgebrochenem Zweig sollte die Frische auch auf den Menschen übertragen und durch Zusammenflechten mehrerer Zweige wurde diese Kraft noch vervielfacht. Die Jungen bekamen für den Besuch mit geflochtenen Zweigen bunte Bänder an die Geflechte gebunden, für das Begießen wurden sie mit Eiern, Kuchen und Obst beschenkt.

Aufstellen von Maibäumen – 30. April

Diese Sitte ist in der ganzen Slowakei verbreitet, oft wird sie mit Musik, Tanz, Gesang und geselligem Beisammensein verbunden. Ledige Burschen haben normalerweise am Vorabend des ersten Mai ihren auserwählten ledigen Mädchen unter deren Fenster Maibäume aufgestellt, die dort den ganzen Monat standen.

Die jungen Burschen stellten einen Maibaum unter Mithilfe ihrer Freunde vor dem Haus ihrer Auserwählten auf - es war der Gipfel eines Nadelbaumes, befestigt am gesäuberten Baumstamm. Falls es Neider gab, die den Burschen um sein Liebesglück beneideten, konnten diese den Maibaum stehlen oder abschneiden.

Wiesenmähen und Ernte

Im Juli und August gingen die Burschen Wiesen mähen. Auf den Feldern blieben sie auch über Nacht. Nach drei Tagen kamen dann auch Mädchen, um das gemähte Gras mit Harken zum Trocknen zu sammeln. Auf vorherbestimmten Wiesen wurden Hütten und Hürden gebaut. In die Hürden wurde das Vieh von den Wiesen zusammengetrieben (Schafe, Kühe, Ziegen). In den Hürden wurden dann die Tiere gemolken und die Milch gebuttert. Quark, Butter und andere Milchprodukte wurden zu Hause hergestellt und zusammen mit Kartoffeln und Gemüse auf den Markt nach Trenčianske Teplice gebracht.

Ende Sommer kam die Ernte. An dieser nahmen Burschen und Mädchen teil, die sich ihre Arbeit mit Gesang leichter machten. Sie haben langgezogene Lieder, die sog. „trávnice“, gesungen.

Die Bauernfrau backte gefüllte Krautblätter im Ofen und verteilte sie dann an die gesamte Sippschaft. Das Rezept für diese traditionelle, durch ihren vorzüglichen Geschmack berühmte Speise blieb jedoch nicht erhalten. Die letzte Phase der Sommerarbeiten war das Dreschen.

Die Burschen droschen mit Flegeln oder mit handgetriebenen Maschinen, und andere Arbeiter reinigten das Getreide von Spreu.

Kirmes

Dieses Fest gehörte zu bedeutenden Ereignissen im Leben eines jeden Dorfes. Es war die Gelegenheit für ein Treffen der ganzen Familie an einem Tisch. Es beginnt mit der heiligen Messe in der örtlichen Kirche. Die Dorfbewohner tragen Festkleider und junge Menschen in Volkstrachten bringen Opfergaben von Kirmestisch.

Weihnachtszeit

Lucia – 13. Dezember: Jungen und Mädchen, in weiße Laken gehüllt, gingen im Dorf herum, besuchten einzelne Häuser und fegten mit Gänsefedern Staub von den Mauern und den Ecken und sprachen dabei Zaubersprüche. In der Zeit von Lucia bis zur Christi Geburt wurde das Wetter für das folgende Jahr vorhergesagt.

Heiligabend: Am ganzen Tag bis zum Abend wurde gefastet. Am Nachmittag wurde der Weihnachtsbaum mit Nüssen, Obst und den zu Hause hergestellten Strohfiguren geschmückt. Vor dem Abendessen wurde das Vieh mit Oblaten, Honig und Klee gefüttert. Vor dem eigentlichen Abendessen wurden noch ein Apfel und eine Oblate mit Honig unter die einzelnen Familienmitglieder geteilt, was den Zusammenhalt der Familie symbolisierte. Um Mitternacht kamen alle Gläubigen bei der heiligen Messe zusammen, die man „utiereň“ nannte.

Viele der Sitten in der Region überleben nur dank der folkloristischen Gruppen, die den Ablauf einzelner traditioneller Sitten und Bräuche detailliert studierten und in Vorführungen präsentierten.

 

Železničné prepojenie Trenčianskej Teplej a Trenčianskych Teplíc

Doprava návštevníkov kúpeľov bola pre Teplice životne dôležitá. Pôvodne sa kúpeľní hostia dopravovali hotelovými omnibusmi, povozmi alebo peši. Úvahy o železničnom prepojení Teplej a Teplíc sa objavili už v roku 1896. Výstavby sa chopil v roku 1907 trenčiansky podnikateľ Edmund Bleuer. Využil existenciu elektrárne a navrhol alternatívu, ktorá sa zdala byť menej nákladnou ako klasická železnica. Úzkorozchodná elektrifikovaná železnica s rozchodom 760 mm a dlhá takmer 6 kilometrov s trasou  z Trenčianskej Teplej do Trenčianskych Teplíc bola otvorená 27. júna 1909.     

Trať zabezpečovala odvoz kúpeľných hostí k vlakom v Trenčianskej Teplej. Bola provou verejne prevádzkovanou elektrifikovanou železnicou na území Slovenska.

V marci 1926 bola dokončená stavba kvalitnej cesty do Trenčianskych Teplíc a hneď v lete firma Pollík a spol. priniesla električke konkurenciu v podobe lacných autobusových spojov. Napriek ďalším ťažkostiam prevádzka úzkorozchodnej trate pretrvala až do roku 2011, teda viac ako sto rokov!

V súčasnosti medzi Trenčianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami prevláda automobilová a autobusová preprava. Doprava po úzkorozchodnej trati je prevádzkovaná už len ako turistická a miestna atrakcia.

 

Zdroj:  Publikácia Trenčianska Teplá vydaná pri príležitosti 640. výročia obce

           Publikácia Trenčianske Teplice na starých pohľadniciach

                                                                                                                                                                                                     

Eisenbahnverbindung zwischen Trenčianska Teplá und Trenčianske Teplice

 

Die Beförderung der Besucher des Kurortes war für Teplice lebenswichtig. Ursprünglich wurden die Kurgäste mit Hotelomnibussen, mit Pferdekutschen oder zu Fuß befördert. Überlegungen über eine Eisenbahnverbindung zwischen Teplá und Teplice tauchten schon im Jahre 1896 auf. Der Unternehmer Edmund Bleuer aus Trenčín begann im Jahre 1907 den Aufbau und entwarf eine Alternative, die weniger aufwendig als die klassische Eisenbahn war. Eine elektrifizierte Schmalspurbahn mit Spurweite 760 mm und fast 6 Kilometer lang mit der Strecke von Trenčianska Teplá nach Trenčianske Teplice wurde am 27. Juni 1909 eröffnet.

Die Strecke gewährleistete die Beförderung von Kurgästen zu Zügen in Trenčianska Teplá. Sie war die erste öffentlich betriebene elektrifizierte Eisenbahn auf dem Gebiet der Slowakei.

Im März 1926 wurde der Bau einer hochwertigen Straße nach Trenčianske Teplice fertiggestellt, und gleich im Sommer brachte die Firma Pollík a spol. der elektrischen Eisenbahn eine Konkurrenz in Form von billigen Busverbindungen. Trotz weiteren Schwierigkeiten dauerte der Betrieb der Schmalspurbahn bis zum Jahre 2011, also mehr als ein hundert Jahre!

Gegenwärtig herrscht zwischen Trenčianska Teplá und Trenčianske Teplice die Auto- und Busbeförderung vor. Die Beförderung auf der Schmalspurbahn wird nur noch als eine touristische und örtliche Attraktion betrieben.

Quelle:        Publikation Trenčianska Teplá, herausgegeben anlässlich des 640. Jahrestags der Gemeinde

                   Publikation Trenčianske Teplice auf alten Ansichtskarten