POZVÁNKA - Na informačnú aktivitu k PRV SR 2014-2020

01.04.2015 14:33

AGROEDUKA, Hlavná 1, 91105 Trenčín

V spolupráci s MAS mikroregiónu Teplička

 

P O Z V Á N K A

Na informačnú aktivitu k Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

 

Témy informačnej aktivity :

Základné informácie o PRV SR 2014-2020

Podmienky poskytnutia príspevku žiadateľom o nenávratný finančný príspevok – všeobecné podmienky pre poskytnutie príspevku

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých a malých poľnohospodárov

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností :

- činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou,

- činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu

- využívanie obnoviteľných zdrojov energie

 

Informačná aktivita sa uskutoční dňa 16.4.2015 so začiatkom o 9.00 hod, v priestoroch Hotela Slovakia v Trenčianskych Tepliciach.

 

Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese :

 agroeduka@agroeduka.sk, mas@teplice.sk

telefonicky : Milan Michalička  0903473277,  Daniel Pavlačka 032 655 6732

Späť