09/2012/PRV/MAS30

Názov opatrenia: 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
 
Schválené a zrealizované projekty

 

1. Rekonštrukcia verejného priestranstva a mostov v obci Dolná Poruba (predkladateľ projektu: Obec Dolná Poruba)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 40.441,24 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia spevnenej plochy pred kultúrnym domom za účelom vytvorenia priestoru pre kultúrne a spoločenské akcie v obci, rekonštrukcia 4 verejných mostov vrátane opravy a náterov zábradlia.

2. Výstavba lávky a rekonštrukcia chodníka v obci Omšenie (predkladateľ projektu: Obec Omšenie)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 40.919,00 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: výstavba lávky v centre obce ponad potok Teplička, rekonštrukcia chodníka - centrum v obci Omšenie.

3. Rekonštrukcia a modernizácia cesty, cyklotrasy a verejných priestranstiev v meste Trenčianske Teplice (predkladateľ projektu: Mesto Trenčianske Teplice)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 73.179,80 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: 

4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Trenčianska Teplá (predkladateľ projektu: Obec Trenčianska Teplá)

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 150.000,00 EUR

Dosiahnutý fyzický výstup projektu: rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Dubovecká a miestnej komunikácie k Ovčiarskemu ústavu, rekonštrukcia chodníkov pozdĺž cesty I/61, miestna časť Dobrá.